Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Home | Archive | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|Tải Hình Năm A - Download Year A

Hang Đá Bêlem - Nhà Thờ Giáng Sinh

Các nhà thờ khác ở Bêlem 

Ngôn ngữ khác - Other languages

Sagrada Familia

丙年聖家節

丙年圣家节 (简体字)

Sainte Famille

Sacra Famiglia

Holy Family

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Thánh Gia Thất - Năm A

Tin Mừng Mt 2, 13-15. 19-23

           

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nadarêô".

Feast of the Holy Family - Year A

 

Gospel Mt 2, 13-15. 19-23


When the magi had departed, behold,
the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said,
“Rise, take the child and his mother, flee to Egypt,
and stay there until I tell you.
Herod is going to search for the child to destroy him.”
Joseph rose and took the child and his mother by night
and departed for Egypt.
He stayed there until the death of Herod,
that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled,
Out of Egypt I called my son.

When Herod had died, behold,
the angel of the Lord appeared in a dream
to Joseph in Egypt and said,
“Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel,
for those who sought the child’s life are dead.”
He rose, took the child and his mother,
and went to the land of Israel.
But when he heard that Archelaus was ruling over Judea
in place of his father Herod,
he was afraid to go back there.
And because he had been warned in a dream,
he departed for the region of Galilee.
He went and dwelt in a town called Nazareth,
so that what had been spoken through the prophets
might be fulfilled,
He shall be called a Nazorean.

.

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~