Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người. (nhà)

Using pictures to deliver The Sunday Gospel to everyone. (home)

NĂM - YEAR A
NĂM - YEAR B
NĂM - YEAR C
Mùa Vọng - Advent 1, 2, 3, 4.
Mùa Vọng - Advent1, 2, 3, 4.
Mùa Vọng - Advent 1, 2, 3, 4.
 
Thánh Gia - Holy Family
 
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Mùa Chay - Lent 1, 2, 3, 4, 5, Lễ Lá - Palm
Mùa Chay - Lent1, 2, 3, 4, 5, Lễ Lá - Palm
Vọng, PS Sáng, Chiều - Vigil, Easter AM, PM, 2, 3, 4, 5, 6.

iMùa Thường Niên - Ordinary Time 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Mùa Thường Niên - Ordinary Time 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Mùa Thường Niên - Ordinary Time 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Thánh Lễ Ngoại Lịch - Special Masses
Th. Phêrô và Phaolô - St. Peter & Paul
 
Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

 

~ DEO GRATIAS ~
free counters
casinos counter