Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Home | Archive | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|Tải Hình Năm A - Download Year A

Ngôn ngữ khác - Other languages

El Bautismo del Señor

丙年主受洗節

丙年主受洗节 (简体字)

La Baptême du Seigneur

Battesimo del Signore

The Baptism Of The Lord

 

 

Hình Ảnh Sông Jordan:

Nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa - Năm A

Tin Mừng Mt 3,13-17

           
Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

The Baptism Of The Lord - Year A

 

Gospel Mt 3,13-17


 

Jesus came from Galilee to John at the Jordan
to be baptized by him.
John tried to prevent him, saying,
“I need to be baptized by you,
and yet you are coming to me?”
Jesus said to him in reply,
“Allow it now, for thus it is fitting for us
to fulfill all righteousness.”
Then he allowed him.
After Jesus was baptized,
he came up from the water and behold,
the heavens were opened for him,
and he saw the Spirit of God descending like a dove
and coming upon him.
And a voice came from the heavens, saying,
“This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”

.

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~