Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

40giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone.

40giayloichua.net@gmail.com.

Home - Archive - Year A - Year B - Year C - FAQ - The 41st Second - About Us - Donations

Tải xuống toàn bộ hình mỗi Chúa Nhật tại đây 

Power Point Shows Năm C

(Sau khi mở tập tin PPS, xin vui lòng nhấp chuột để qua hình kế tiếp)

Power Point Shows Year C

(After opening the PPS file, please click to advance.)

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

~ DEO GRATIAS ~

Home - Archive - Year A - Year B - Year C - FAQ - The 41st Second - About Us - Donations