Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm

Home || Archive || Locations

 

Today's Pictures: Place where Mary sang a hymn of thanksgiving known as the Magnificat

Hình Ảnh Ngày Nay: Nơi Đức Mẹ tạ ơn Thiên Chúa với bài ca Linh Hồn Tôi Tán Dương Thượng Đế

1. Toàn cảnh đồi Ein Kerem - Ein Kerem panorama

2.

Nhà thờ Thăm Viếng - Công Giáo và Chính Thống Giáo (phía sau)

Visitation Church - Catholic and Orthodox (background)

3.

Đường lên nhà thờ. Tháp Nhà thờ Thánh Gioan Baotixita ở phía sau - Uphill route to the church - Another church can be seen in the background: Church of St. John the Baptist

4. Đợi đến giờ mở của trước nhà thờ - Waiting in front of the church

5. Phong cảnh trước nhà thờ - View from the front

6. Nhà Thờ Thăm Viếng - Visitation Church

7. Trong khuôn viên nhà thờ - On premise

8. Bài Linh hồn tôi tiếng Việt - Magnificat in Vietnamese

9. và nhiều - and many

10. thứ tiếng khác - other languages

11. bên ngoài nhà thờ - outside of the church

12. từ trong nhìn ra - seen from inside

13. Cửa nhà thờ: Linh hồn tôi tung hô Chúa - Church's door: Magnificat Anima Mea Dominum

14. Cửa nhà thờ: Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ - Church's door: Benedicta tu in mulieribus

15. Giếng nước: Nơi được tin là Bà Thánh Isave ra chào Đức Mẹ - The place believed where Elisabeth greeted Maria.

 

16. Bên trong nhà thờ - Inside the Church

 

17. Tranh vẽ bên trong nhà thờ - Paintings inside the church

 

18. Tranh vẽ bên trong nhà thờ - Paintings inside the church

 

19.

20.

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.